Home | Contact | Mijn account | RSS | English

VBBM gaat praten over uitvoering motie bovengronds mest uitrijden

30 juli 2013
Juist voor het zomerreces op 4 juli rolde er een SP-motie van de heer Van Gerven soepel door de 2e Kamer: de motie werd unaniem aangenomen. Het betrof een nieuwe ontheffing voor kringloopboeren inzake bovengronds mest uitrijden. Zie het bericht rechts in de marge.
Dit was voor het ministerie van Economische Zaken aanleiding de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) uit te nodigen op 15 augustus naar Den Haag te komen voor een gesprek. De VBBM had zich sterk gemaakt voor het verkrijgen van deze ontheffing en wordt door het ministerie van EZ als gesprekspartner gezien in deze kwestie.

“We hebben de intentie om de motie uit te voeren. Hoe dat zal gaan, wordt overlegd met de sector”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De woordvoerder zegt dat hiermee nog niet vaststaat of er inderdaad voor de boeren een vrijstelling komt voor het bovengronds uitrijden. Ook is nog niet duidelijk of de boeren nog dit jaar gebruik kunnen maken van een vrijstelling. “Dat moet allemaal blijken uit het overleg met de sector”, aldus de woordvoerder.

Gezien de unanieme steun die de Kamer de motie tot verlenen van de ontheffing gaf, komt deze verklaring van het ministerie wel een beetje zuinig over.
De motie, die vraagt om voor een periode van vijf jaar alsnog vrijstelling te verlenen voor het bovengronds uitrijden van dierlijke mest aan maximaal honderd gecertificeerde kringloopboeren van de VBBM en de Noordelijke Friese Wouden, stelt, los van de certificering van de deelnemende boeren, geen nadere voorwaarden aan het verlenen van de ontheffing voor die 5 jaar. De staatssecretaris neemt daarmee alvast een voorschotje op het stellen van andere voorwaarden. Het NVLV is daar niet onverdeeld blij mee. Er wordt in de motie alleen gesteld: "teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling".

Hiermee is klip en klaar weergegeven welk doel de motie beoogt: verder onderzoeken of de verplichting tot mestinjectie wel zo onvermijdelijk is als het ministerie altijd heeft gesuggereerd. Om de gedachten te bepalen: nergens in de ons omringende landen is mestinjectie verplicht gesteld. In Duitsland is het zelfs verboden. Waar ligt dat aan? De basis voor de bepaling van de emissienormen voor ammoniak (en voor de verplichte mestinjectie) wordt gevormd door de International Ammoniak Review die de staatssecretaris nog niet lang geleden heeft rondgestuurd. Er is gegronde reden de manier waarop de staatssecretaris dit stuk in haar beleid heeft verwerkt nog eens tegen het licht te houden: de 'wetenschappelijke' basis voor de bepaling van de emissienormen geeft daar alle ruimte voor. Die bepaling stoelt namelijk op talloze aannames in de gebruikte modelberekeningen*).
De kringloopboeren voelen zich daardoor in de wielen gereden bij het experimenteren ten behoeve van een vorm van landbouw waar de staatssecretaris tot op heden niet om zit te springen, maar die een veel breder doel dient dan alleen het veilig stellen van de derogatie voor NH3 en NO3-, waar de staatssecretaris juist wel op hamert.
Het gaat om het veilig stellen van het gebruik van onze landbouwgronden voor latere generaties. Dat gebruik is afhankelijk van het behoud van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, welke op zijn beurt staat of valt met de aanwezigheid van voldoende bodemleven, voor de vorming van organische stof (humus) in de bodem. Juist die natuurlijke bodemvruchtbaarheid is de laatste decennia onder invloed van verkeerde bewerkings- en bemestingsmethoden steeds verder achteruit gegaan.

Als het functioneren van het bodemleven op welke manier dan ook wordt gehinderd, zetten wij daarmee dus onze voedselvoorziening op de tocht en onze bestaanszekerheid. In dat licht gezien is het verplicht stellen van drijfmestinjectie een buitengewoon contra-productieve maatregel, omdat daarmee het bodemleven langzaam maar zeker wordt geëlimineerd, in plaats van gestimuleerd.


*) Modelberekeningen, en vooral de aannames die daarbij worden gebruikt, plegen nog wel eens roet in het eten te gooien bij het verkrijgen van rekenresultaten die betrouwbaar genoeg zijn om meetresultaten echt te kunnen vervangen. De gebruikswaarde van die berekende resultaten is ook in hoge mate afhankelijk van een calibratie (het afregelen) van het model met betrouwbare veldmetingen, zodanig dat als de gemeten omstandigheden als invoerwaarden worden gebruikt, de uitkomsten hetzelfde zijn als de uitgevoerde metingen. Het betekent ook dat het model het betrouwbaarst functioneert in hetzelfde bereik waarin het model ook is gecalibreerd. Als de calibratie van een rekenmodel achterwege blijft (bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen, of gewoon omdat er geen betrouwbare of praktische meetmethoden voorhanden zijn), is het gebruik van de gegenereerde uitkomsten van zo'n rekenmodel een slag in de lucht. Want wat stellen berekende uitkomsten nog voor, als ze werkelijke metingen niet kunnen nabootsen? Voor modelberekeningen geldt dus te allen tijde: 'Garbage in, garbage out'. Of, in goed Nederlands: als je er rommel in stopt, komen er niet opeens betrouwbare ammoniakmetingen uit rollen!
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring