Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Wat is (organische) kringlooplandbouw

MDoelenOrganische kringlooplandbouw brengt zo snel en compleet mogelijk de organische producten terug op de bodem waar zij vandaan kwamen. Dit is een lange termijninvestering, niet alleen voor het onderhouden van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid voor het volgend jaar, maar ook voor volgende generaties. De organische retourproducten die terugkeren op het land worden door het zuurstofminnend (aeroob) bodemleven afgebroken en deels verwerkt voor gebruik door het volgende gewas. De rest wordt opgeslagen als humus in het klei/humuscomplex, dat naast organische nutriënten ook heel veel mineralen, water en lijmstoffen kan vasthouden, dankzij zijn colloïdale eigenschappen. Het helpt ook balans te brengen in het pakket organische verbindingen dat de plant via het bodemleven krijgt aangeboden. De tekorten die ontstaan door het opeten van de geoogste producten moeten uiteraard worden aangevuld, met natuurlijke voedingsstoffen voor het bodemleven en met voldoende aandacht voor de spoorelementen.

Met kringlooplandbouw KAN men dus op duurzame wijze weerbare gewassen telen, die door hun hoge (organische) nutriëntendichtheid het fundament vormen voor
  • een landbouw die onafhankelijk is van bestrijdingsmiddelen en zorgt voor
  • volwaardig voedsel, met een compleet nutriëntenpakket, zonder residuen.

Met kringlooplandbouw KAN men ook enorme hoeveelheden CO2 vastleggen. Voor dat alles moet het bodemleven echter wel weer op orde zijn, wat vaak even tijd kost op gronden waar humus en bodemleven zijn uitgeput door traditioneel/industriële cultivatiemethoden en bestrijdingsmiddelengebruik die het bodemleven schaden.

Waarom de grote nadruk op het bodemleven? Het is de weg naar volwaardig voedsel
Op zichzelf geeft de term 'kringlooplandbouw' nog geen garantie op volwaardig voedsel: het vereist een aanvullende definitie waarin wordt aangegeven op welk niveau de kringloop dient te worden gesloten om volwaardig voedsel te kunnen produceren: namelijk op organisch niveau. Dit houdt in dat het bodemleven in samenwerking met de plantenwortels bepaalt hoe ver het retourmateriaal wordt afgebroken voordat de 'brokstukken' (peptiden) weer geschikt zijn voor opname door de plant. Het is dus van levensbelang dat het bodemleven voldoende actief wordt in de omgeving (rhizosfeer) van de haarwortels. En dat hangt weer af van de mate waarin het materiaal waarmee men de kringloop voedt, geschikt is voor afbraak door bodemorganismen. Pas bij voldoende bodemleven stijgt de hoeveelheid organische nutriënten die met het gewas worden uitgewisseld zodanig dat het gewas als basis kan gaan dienen voor de productie van volwaardig voedsel. Dan pas komt er ook een kringloop 'op stoom' die wel een onderbreking in de materiaalaanvoer kan hebben omdat humus, naast een structurerende, ook een vliegwielfunctie heeft. Waar het om gaat is dat er over de jaren heen een liefst toenemende, stroom van hoogwaardige, natuurlijke, organische materialen OP het land terugkomt, in een dosis die door het lokale bodemleven goed verteerd kan worden voor een optimale omzetting naar eiwitrijke producten. Daarom is de C/N-verhouding van het retourmateriaal (hoeveel koolstof C er is ten opzichte van de stikstof N) van groot belang, evenals de beschikbaarheid van spoorelementen. De Oost-Aziaten hebben ons het kunstje 4000 jaar lang voorgedaan!

Basisvoorwaarde voor volwaardig voedsel op ons bord is dus
  1. het sluiten van een zuurstofrijke, organische koolstofkringloop voor planten;
  2. werken met schone, organische reststoffen met voldoende sporenelementen,
want zo functioneert het bodemleven op zijn best en kan de plant optimaal worden voorzien van de juiste organische nutriënten. Het zorgt ook voor onderhoud van de bodem(infra)structuur, door koolstof vast te leggen in het klei/humuscomplex. In organische kringlooplandbouw figureren dus vier belangrijke spelers:

Oogstverliezen dienen te worden aangevuld met de natuurlijke organische reststoffen met de juiste C/N-verhouding (zie boven), waarbij supplementen zoals steenmeel en Keltisch zeezout kunnen dienen als aanvulling van de spoorelementen die de bodem in de loop van vaak eeuwen is kwijtgeraakt. Voor het bodemleven zijn spoorelementen zeer belangrijk, als co-factor om enzymen te kunnen maken. In het retourmateriaal dat OP het land wordt gebracht mogen dus ook geen inferieure resten zitten, bv. digestaat uit vergisters met toxinen uit industriële processen, residuen van bestrijdingsmiddelen, reststoffen met (resistente) antibiotica of materialen met serieuze tekorten aan spoorelementen. Het gebruik van kunstmest (opgeloste zouten) zadelt de bodem op met verzuring en pleegt roofbouw op het klei/humuscomplex. Naarmate minder zouten colloïdaal aan de koolstofketens van het complex kunnen worden gebonden spoelen zij immers sneller uit naar het grondwater, of ontsnappen als een gas naar de atmosfeer.

Het bodemleven en het klei/humuscomplex vormen samen het bodemvoedselweb
Het bodemvoedselweb speelt dus de sleutelrol in een goed functionerende organische koolstofkringloop. Het bodemleven moet daarvoor tot ontwikkeling (kunnen) komen, maar mag niet worden overvoerd. Daarom is te veel materiaal tegelijk op het land brengen, zeker in het begin, niet goed. En veel materiaal de bodem inwerken (drijfmest!) al helemaal niet, want dat veroorzaakt zuurstofgebrek in de bodem, met veel te weinig aeroob bodemleven als resultaat.
In ruil voor suikers en aminozuren uit de haarwortels wil dit bodemleven in de rhizosfeer (rond de wortels) nauw samenwerken met de plant, voor het beschikbaar maken van alle organische nutriënten die bij het telen van weerbare gewassen nodig zijn om de hoge nutriëntdichtheid te behalen die bij de productie van volwaardig voedsel onontbeerlijk is. Met het oog hierop houdt de kringloopboer nauwlettend zicht op de lokale ecologische parameters die de conditie van het bodemvoedselweb bepalen, zoals mulch (bodembedekking), diversiteit in groenbemesters, bodemvocht-/ zuurstofgehalte en de C/N-verhouding in veevoer, mest en plantaardige mulches.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
4000 jaar kringlooplandbouw, een boek in 1910 geschreven door F.H. King en vertaald 100 jaar later door Sietz Leeflang†, voor de stichting De 12 Ambachten
volwaardig voedsel bevat naast de kale calorieën ook, en in voldoende mate, alle secundaire plantenstoffen*) die nodig zijn om het voedsel voor de volle 100% te kunnen verteren, zodat de vrijkomende metabolieten (omzettingsproducten) ook voor de volle 100% kunnen worden aangewend ter ondersteuning van de gezondheid.

Bijgevolg blijven er na de vertering van volwaardig voedsel dus ook geen (ballast) stoffen achter waar het lichaam niets mee kan en die op den duur steeds meer hinder en blijvende schade gaan berokkenen (obesitas en diabetes).

*) Dit zijn de nutriënten die vooral door het bodemleven werden geproduceerd of aangeleverd, om door de plant met succes te worden verwerkt tot secundaire metabolieten zoals vitaminen, enzymen, geur- en afweerstoffen.

*) Het zijn tevens de nutriënten waaraan in industriële gewassen vaak ernstige tekorten ontstaan als gevolg van een noodlijdend bodemleven tijdens de groei.

Het is niet algemeen bekend dat naast antibiotica, ook (residuen van) bestrijdingsmiddelen met antibiotische werking bodemleven en darmflora enorm veel kwaad doen. Vaak al in hele lage concentraties maken zij de aerobe micro-organismen het leven zuur en verstoren de balans tussen aerobe en anaerobe organismen. De gevolgen daarvan voor het functioneren van met name enzymatische processen zijn gigantisch. Toch wordt er nog steeds veel te weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten. Dat komt omdat kapitaalkrachtige bedrijven daar commercieel geen brood in zien en overheden daar nauwelijks geld in steken.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Uitdagingen Sponsoring