Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Wat is kringlooplandbouw

De highlights van kringlooplandbouw:
  1. Kringlooplandbouw laat het eigenlijke voeden van gewassen over aan het bodemleven, omdat bodemorganismen een sleutelfunctie vervullen bij de ontwikkeling van een gezond gewas dat volwaardig, nutriëntrijk voedsel voortbrengt. Zonder bodemleven is er ook geen kringloop mogelijk; vooral het aeroob bodemleven werkt samen met de haarwortels van de plant bij het aanvoeren van de juiste (organische) nutriënten, die voor de weerstand van de plant en zijn nutriëntendichtheid onontbeerlijk zijn. Dit alles vraagt om teeltmaatregelen die ten goede komen aan het herstel en behoud van het aeroob bodemleven en het bodemprofiel zoveel mogelijk met rust laten, om de de levende structuren (schimmels!) in de bouwvoor niet te beschadigen, het diepte-afhankelijk bacterieel leven niet te verstoren en humusafbraak tegen te gaan.
  2. In kringlooplandbouw zijn alle teeltmaatregelen gericht op een goede microbiële balans tussen aerobe en anaerobe bodemorganismen. Het verlies van aeroob bodemleven bevordert de groei van anaerobe organismen en veroorzaakt een ongewenste verschuiving in het metabolietenspectrum in bodem, plant en darm. Dat is een ramp voor landbouw én volksgezondheid, doordat een sterke reductie in opbouwende biotische koolstofverbindingen direct zijn weerslag heeft op de gezondheid van de gastheer. M.a.w. de gezondheid van alle hogere organismen hangt af van wat de in hun verteringssysteem aanwezige microbenpopulaties kunnen produceren aan aminozuren, enzymen, vitaminen etc. Zonder glyfosaatcocktails kunnen de aerobe organismen weer in activiteit toenemen en de balans tussen aerobe en anaerobe microben herstellen. Niet alleen in de bodem, maar ook in plant, dier en mens. Als het een bodem betreft zal dit herstelproces weliswaar meerdere jaren in beslag nemen, omdat er geen darmperistaltiek aanwezig is. In de menselijke ingewanden kan de darmflora echter al na enkele dagen merkbaar opknappen door het eten van gefermenteerd (maar wel volwaardig, zie rechts) voedsel, waarin aerobe organismen en hun stofwisselingsproducten ruim vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden van zulke organismen zijn Lactobacillus, Bifidus etc.
  3. In kringlooplandbouw is de boer dus vooral facilitator van een rijk en divers bodemleven, dat naast mo(dula)tor van de kringloop ook leverancier is van humus en waardevolle organische metabolieten. Dit rijke palet van door microben geproduceerde koolstofverbindingen is niet alleen de voorkeursvoedselbron voor planten, maar in zijn verscheidenheid ook het belangrijkste communicatiemiddel tussen eencelligen, hun directe omgeving en het gastsysteem.
  4. Kringlooplandbouw sluit nutriëntenkringlopen zoveel mogelijk op bedrijfs- en regioniveau, om deze kringlopen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Kringlooplandbouw stelt de landbouwproductie dus primair in dienst van lokale voedselzekerheid en volksgezondheid en vormt daarmee een praktische toepassing van de lijfspreuk van Hippocrates: "Laat voedsel uw medicijn zijn en medicijn uw voedsel".
  5. Kringlooplandbouw begunstigt aan de productkant zowel bedrijfsrendement als milieu door weglaten van externe inputs zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen, die het bodemleven eerder verstoren dan vooruit helpen. Het bodemleven verbetert de condities voor wortelgroei in de bodem op tal van manieren en optimaliseert de opname van nutriënten door de plant. De nutriëntenverliezen naar andere milieucompartimenten nemen af, tot ver voorbij het punt waarop vanuit Brussel nog derogaties nodig zijn.
  6. Aan de consumptiekant levert kringlooplandbouw enorme besparingen aan ziektekosten op, die voortvloeien uit een toenemende humane en dierlijke gezondheid. Deze toename kan direct in verband worden gebracht met de afwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaatcocktails en met hogere gehaltes aan vitaminen, enzymen, afweer- reuk- en smaakstoffen in gewas en voedsel. Deze stofwisselingsproducten van vnl. aerobe bacteriën, de zg. secundaire metabolieten, maken het verschil uit tussen kale calorieën en volwaardig, goed verteerbaar voedsel dat alle noodzakelijke nutriënten bevat in hun juiste verhoudingen.
  7. Kringlooplandbouw stelt de productiefactor grond veilig voor volgende generaties door het belang van het bodemleven altijd voorop te stellen. Dat maakt de ontwikkeling van een gebalanceerd microbioom mogelijk (zie punt 2.), waarmee de condities voor aanwas van waardevolle organische koolstof/stikstofverbindingen in de bodem gestadig worden verbeterd en continuïteit wordt gebracht in het productiepotentieel van de grond. Een basisvoorwaarde daarvoor is een betere benutting/omzetting van stikstof in eiwitten die door het bodem-plant-dier-mestsysteem verder verwerkt kunnen worden in de kringloop, hetzij als organische nutriënten voor de plant of als humusvoorraad in de bodem. Zo sluit het bodemleven de kringloop dus ook beter en worden lekverliezen teruggedrongen. Door bovendien (het aandeel van) de mens in de kringloop op te nemen, kan landbouwgrond gedurende millennia zonder uitputtingsverschijnselen hoogproductief gehouden worden. Dat hebben de Chinezen, Japanners en Koreanen 4000 jaar lang met hun systeem van kringlooplandbouw genoegzaam bewezen. Zie rechtsboven
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
4000 jaar kringlooplandbouw, een boek in 1910 geschreven door F.H. King en vertaald 100 jaar later door Sietz Leeflang†, voor de stichting De 12 Ambachten
volwaardig voedsel bevat naast de kale calorieën ook, en in voldoende mate, alle nutriënten*) die nodig zijn om het voedsel voor de volle 100% te kunnen verteren, zodat de vrijkomende omzettingsproducten ook voor de volle 100% kunnen worden aangewend ter ondersteuning van de gezondheid.

Bijgevolg blijven er na de vertering van volwaardig voedsel dus ook geen (ballast)stoffen achter waarvan het lichaam op den duur steeds meer hinder en blijvende schade gaat ondervinden.

*) Dit zijn de nutriënten die vooral door het bodemleven werden geproduceerd of aangeleverd, om door de plant met succes te worden verwerkt tot secundaire metabolieten zoals vitaminen, enzymen, geur- en afweerstoffen.

*) Het zijn tevens de nutriënten waaraan in industriële gewassen vaak ernstige tekorten ontstaan als gevolg van een noodlijdend bodemleven tijdens de groei.

Het is niet algemeen bekend dat naast antibiotica, ook (residuen van) bestrijdingsmiddelen met antibiotische werking het bodemleven enorm veel kwaad doen. Vaak al in hele lage concentraties brengen zij de aerobe micro-organismen van bodemleven en darmflora uit balans. De gevolgen daarvan voor het functioneren van met name enzymatische processen zijn gigantisch. Toch wordt er nog steeds veel te weinig aandacht geschonken aan de invloed van antibiotische residuen op de gezondheid van bodem, plant, dier en mens.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring