Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Quadrupool Academie

Over milieu zuiverende land/tuinbouwbedrijven en supergezonde voeding

Heureka! Het is een pracht verhaal. Het blijkt heel eenvoudig om de meervoudige, i.e. complexe, problemen waarmee we in onze groene en blauwe ruimten kampen, integraal op te lossen. Dat lukte voor de melkvee-houderij en de akkerbouw zo'n 10 jaar geleden al op de Minderhoudhoeve in Swifterbant, een proefbedrijf van Wageningen UR. Inmiddels kunnen we ook in de praktijk bogen op steeds meer 'briljante' boer(inn)en die laten zien dat we agrarische bedrijven kunnen laten functioneren als waterzuiveringsinstallaties, zonder dat dit ten koste behoeft te gaan van hun productiviteit en gezondheid - eerder het tegendeel.

Deze conclusie geldt natuurlijk niet alleen voor de melkveehouderij, maar gaat uiteraard ook op voor geiten, schapen, paarden, varkens en kippen, voor de visteelt, en ook voor de akker- en tuinbouw. Daarnaast is er het concept van de zogenaamde overunity motoren, motoren die netto vrije energie produceren. Ook is er een project in het zuiden van Algerije, waar men er in slaagt de Sahara opnieuw groen te laten worden, door het te laten regenen, door de grondwaterspiegel drastisch te laten stijgen. Welnu, het is nu de kunst om al dit goede nieuws in harmonie met de melodie van het (heel)al – i.c. de frequentie van de liefde – i.c. de kettingbreuk van 1en - te verspreiden. Daartoe hebben we de Quadrupool Academie gestart. Quadrupool staat voor 4-polig / dimensionaal. Naar analogie van een vliegtuig, bijvoorbeeld, met een hoogte- (2D) en een richtingroer (2D).

Voorbeelden van meerdimensionale systemen zijn het kringloopsysteem (bodem-plant-dier-mest) met een attractorwaarde van 24 = 16, en de tetraëder (Grieks: tetrahedron = 4-vlak) met een attractorwaarde van 34 = 81. De tetraëder is één van de 5 regelmatige veelvlakken in 3 dimensies. De andere zijn: 6-vlak of kubus, 8-vlak, 12-vlak en 20-vlak. Een kenmerk van een regelmatig veelvlak is dat in elk hoekpunt even veel vlakken h samenkomen. Hierbij zijn drie, vier of vijf vlakken mogelijk.
Plato verbond al de 5 elementen uit de antieke wereld aan de 5 regelmatige veelvlakken. Deze 5 regelmatige structuren vormen op de hoekpunten attractoren: energetische verbindingen in zowel energetische als materiële structuren. Voor elk van de 5 regelmatige structuren is dit aantal te berekenen als hp = aantal attractorwaarden of attractoren, met h = het aantal vlakken samenkomend op een hoekpunt en de macht p = het aantal hoekpunten van het beschouwde veelvlak.
Dit alles levert de volgende tabel op, waarbij GSF staat voor Global Scaling Factor = ln hp

veelvlak Grieks Element NL vlakken h p hp =attractoren GSF=ln hp
4-vlak tetrahedron vuur tetraëder 4 3 4 34 81 4,39445
6-vlak hexahedron aarde hexaëder 6 (kubus) 3 8 38 6561 8,7889
8-vlak octahedron lucht octaëder 8 4 6 46 4096 8,31777
20-vlak icosahedron water icosaëder 20 5 12 512 244140625 19,31325
12-vlak dodecahedron ether=licht dodecaëder 12 3 20 320 3486784401 21,9722

Over de berekening van de GSF, de natuurlijke logaritme van het aantal attractoren, later meer.

Zien we kans het bodemleven zo te voeden dat er een harmonieuze samenleving van bodemorganismen ontstaat, dan komt die ten goede aan de gezondheid van bodem, gewassen, dieren en mensen. En slagen we er bovendien in super-symmetrische – i.e. ruimtelijk regelmatige – hoger-dimensionale organisaties in de groene ruimte te laten ontstaan, dan is het mogelijk de rurale (platteland) en de urbane (stad) ruimte onderling zo te balanceren dat rurale en urbane economieën van overvloed ontstaan. Welnu, om al deze doelstellingen met ons allen te realiseren nodigen wij u uit deel te nemen aan dit quadrupool project …Zie ook de lijst van doelen onderaan.

Dat realiseren van die doelstellingen gaat in golven. Daarmee komen we op Global Scaling, waarin we de zojuist besproken attractoren opnieuw tegenkomen.
Á la de creatiespiraal van Marinus Knoope is het mijn wens om al dit goede nieuws wereldwijd te verspreiden. Op ln-schaal is dat een kwestie van 3-dimensionale stappen zetten van e.e.e = e3 ~20:

e3 ~ 20
e6 ~ 4.0 honderd
e9 ~ 8.1 duizend (NL nu)
e12 ~ 163 duizend
e15 ~ 3.3 miljoen (NL – 2015 ?)
e18 ~ 65.7 miljoen
e21 ~ 1.3 miljard (gaia – 2017 ?)

Even ter uitleg: Het getal e = 2,718281828459... wordt gevormd door een reeks termen in de vorm van 1, 1/1x2, 1/1x2x3, 1/1x2x3x4 enz. enz bij elkaar op te tellen. Door steeds meer termen toe te voegen wordt de waarde van het getal e steeds dichter (maar nooit helemaal) benaderd.
De natuurlijke logaritme van een getal x is de macht waarin je het getal e moet verheffen om x te krijgen. De natuurlijke logaritme van e zelf: (elog e of ln e) is dus 1.

Nu verder met de Global Scaling.
Al deze kennis verspreiden onder zoveel mensen lijkt op voorhand een schier onmogelijke klus. In de kosmos, i.c. de natuur, blijkt het echter een fluitje van een cent om zodanig complexe systemen aan te sturen. Een mens e.g., kunnen we beschrijven als een levend complex systeem, bestaand uit zo’n 10 biljoen cellen (= 10 000 000 000 000 of e29.9), met in iedere cel wel zo'n 500 000 (bio)fysische interacties per seconde, ergo in totaal een frequentie van zo’n triljoen interacties per seconde. (= 1 000 000 000 000 000 000 = e41.4). En de bodem van onze cultuurgronden is nog vele malen complexer.
Via de social media die ons momenteel ter beschikking staan, lijkt de verspreiding van al deze kennis –snel en effectief- heel wel mogelijk. Het lijkt bijna een niemendalletje de onderstaande doelen te realiseren. Tussen haakjes staat het aggregatieniveau:

(8) grond / kapitaal / arbeid / tijd in symmetrisch perspectief brengt ons een hoger octaaf
(7) een eerlijker verdeling van kansen / inkomen / bezit – dat is ons aller devies – voortaan
(6) organisatie structuren die een regio-groene economie van de overvloed laten ontstaan
(5) weer leren leven en (re)creëren in landjuwelen ontworpen volgens universeel patent
(4) boer(inn)en die in resonantie met de natuur gezond / vitaal / veilig voedsel produceren
(3) subtiel-energetische velden / methoden om stress / ziekten / plagen / onkruiden te weren
(2) de groene en blauwe ruimten voor voedselproductie / diensten / natuur in changement
(1) flora en fauna in een zelfregulerend en gezond bodem – plant – dier - mest arrangement

Om de attractorwaarden die we eerder bespraken af te stemmen op een Global Scaling kettingbreuk van 1-en wordt de zg. Global Scaling Factor = GSF berekend als

GSF = ln hp: de natuurlijke logaritme (elog of ln) van het aantal attractoren hp. Zie de rechterkolom in het schema verder terug naar boven. Wordt vervolgd.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
NVLV-erelid


Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring