Home | Contact | Mijn account | RSS |

Gezondheid

Over het thema Gezondheid wordt verschillend gedacht, afhankelijk van wie je erover spreekt. De meningen lopen uiteen van 'lotsbestemming' tot een object van manipulatie met pillen. Waar men het in bredere kring wel over eens is, is dat de Westerse omstandigheden en leefgewoonten heel wat sneller veranderen dan wat de genetica kan bijbenen (hoe ons DNA tot expressie komt).
Zeker nu we weten dat de Westerse mens via de epigenetica op dagbasis wordt bestookt met aerosolen vol met schadelijke deeltjes (stukjes mRNA en chemische stoffen die het hebben gemunt op ons immuunsysteem), rijst de vraag hoe we tegen zo'n snel veranderende achtergrond ons immuunsysteem kunnen beschermen en onze gezondheid kunnen verbeteren.

In het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding benadrukken we dat gezondheid niet alleen afhangt van leefstijl en leefomgeving , maar zeker ook van het beheer van onze bodem, waarin het bodemleven de sleutelfactor vormt die de volwaardigheid van ons voedsel bepaalt.

Hoe meer verscheidenheid in de levende organismen op een lokatie, hoe groter de biodiversiteit en hoe meer positieve wisselwerking er is tussen de organismen onderling. Voor de bodemorganismen betekent dit dat zij (in ruil voor suikers uit de plant) in staat zijn uit hun netwerk de juiste organische voedingsstoffen aan te leveren. Die bevatten spoorelementen, die heel belangrijk zijn voor de aanmaak van secundaire plantenstoffen door de plant. Zulke organische halffabrikaten (naast aminozuren en hun peptiden) zijn weer nodig voor de productie van micronutriënten, die een plant helpen zijn vitaliteit en weerbaarheid te verbeteren. En hoe vitaler de gewassen, hoe gezonder de mensen (en dieren) zijn die het voedsel eten dat daarvan wordt gemaakt. Het hangt allemaal met elkaar samen. De integrale geneeskunde legt tussen al deze zaken het juiste verband. Geen microscoopplaatjes, maar helicopter views!

Integratieve geneeskunde
Door onze leefomgeving, onze leefstijl en vooral ons voedingspatroon nadrukkelijk samen te beschouwen in een uitgebreide anamnese (beoordeling van onze ziektegeschiedenis), probeert de integratieve geneeskunde eerst zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van een ziektebeeld. Dit levert een completer beeld op dan mogelijk is in de 10 minuten waarover de reguliere Westerse (huis)arts veelal beschikt voor het stellen van een diagnose.

De reguliere geneeskunde
De hedendaagse student medicijnen wordt opgeleid tot een diagnostisch expert die weinig voedingsleer tegenkomt in zijn curriculum. Als arts stelt hij op basis van de symptomen die de patiënt in het gesprek opnoemt zo snel mogelijk vast welk orgaan zou kunnen worden aangewezen als hoofdschuldige van de klachten (meestal vanuit een farmaceutische invalshoek). Daar rolt dan een pil uit die de desbetreffende symptomen het best de kop in kan drukken. Als het een beetje tegen zit komen er ook nog wat andere medicijnen uit de kast die de bijwerkingen van de 1e pil moeten opvangen. In een volgend gesprek stijgt de kans op een verwijzing naar de specialist aanzienlijk. Vaak wil die specialist chirurgisch of chemisch ingijpen en/of hij wil bestralen, maar zeker is dat je daarvoor naar het ziekenhuis moet en dat is big business! Kortom onze gezondheid wordt in de reguliere Westerse geneeskunde steeds meer gebruikt als object van een verdienmodel voor het medisch en farmaceutisch circuit.

De patiënt kan echter zelf het initiatief nemen tot genezing, waarbij de arts hem adviseert
De integrale geneeskunde bewandelt daarom een andere weg, door samen met de patiënt terug te gaan naar de oorzaak van zijn ziekte, waarbij de patiënt dus zelf actief meedenkt. En als deze uit zijn patiëntenrol wil stappen en zelf voor zijn gezondheid verantwoordelijk wil zijn,
 • is het niet langer de dokter die hem 'beter moet maken',
 • is hij niet langer patiënt meer te noemen en
 • wordt hij leider in plaats van lijder!
Hij kan dan veel sneller en beter sturen op de individuele factoren die zijn gezondheid kunnen verbeteren. Met andere woorden: hij/zij kan zelf veel meer doen dan vaak wordt gedacht om zijn/haar gezondheid terug te pakken en te bewaken, en dat zonder peperdure ziekenhuisremedies!

Houd je ogen op de weg maar let ook op jezelf!
De weggebruiker kan, door in het verkeer de ogen open te houden en de goede kant op te (blijven) kijken, op tijd voorsorteren voor de juiste afslag. In het verkeer vindt men zoiets heel normaal, maar voor het bewaken van de eigen gezondheid geldt dat net zozeer! Daarvoor moeten we wel een paar dingen weten: om te beginnen dat onze gezondheid staat of valt met de conditie van ons immuunsysteem, en dat zetelt voor 90% in de darmen. Zo merkte Hippocrates zo'n 400 jaar v. Chr. al op: 'Elke ziekte vindt zijn oorsprong in de darmen'. Wat hij toen nog niet wist, was dat micro-organismen in de darmen (het microbioom) voor 90% de aanmaak van hormonen voor hun rekening nemen (zoals serotonine bv.) en dat bij een tekort aan serotonine ernstige depressies kunnen ontstaan. Alleen al dit enkele voorbeeld benadrukt het enorme belang van een goed functionerende verbinding tussen darmen en hersenen, die de nervus vagus wordt genoemd.

De twee 'benen' van het vegetatief zenuwstelsel: de sympathicus en de parasympathicus

Het evenwicht tussen sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel heet homeostase
In ons immuunsysteem opereert het vegetatief zenuwstelsel, dat is uitgerust met twee 'benen': het sympathisch en het parasympathisch deel. Het ene been kan niet zonder het andere! Het vegetatief zenuwstelsel werkt op zijn beurt weer samen met het hormoonstelsel (=endocriene stelsel) om een evenwichtig pakket hormonen te kunnen mobiliseren ter bewaking van onze gezondheid. Het produceren van de juiste hormonen op elk moment is dus alleen mogelijk als er balans (homeostase) heerst in het vegetatief zenuwstelsel. Het regelen van de samenwerking tussen zenuw- en hormoonstelsel is de taak van hypothalamus en hypofyse, die samen de controlekamer van het immuunsysteem vormen. Daar worden de signalen van het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel op elk moment correct vertaald in de afgifte van de juiste mix van hormonen door het endocriene stelsel.

Zonder de balans in het vegetatief zenuwstelsel vliegen de hormonen dus uit de bocht.

Voordat de 1e Industriële Revolutie begon had de mens voornamelijk te maken met een fysieke dreiging of een bacteriële/virale besmetting, die dan op zeker moment een TIJDELIJKE ONBALANS in het lichaam veroorzaakten. Om zo'n uitdaging te overwinnen schakelde het immuunsysteem dan het sympathisch zenuwstelsel in, dat de controle even overnam van het parasympathisch zenuwstelsel. Door dit mechanisme kon voorrang gegeven worden aan een tijdelijk reactie- of reparatieproces, met de bijbehorende hormonen. De fysieke bedreiging werd bestreden met een snelle vecht/vluchtreactie, waarbij stresshormonen zoals adrenaline en cortisol het bloed vnl. naar de extremiteiten sturen i.p.v. naar interne organen zoals de maag.
De besmetting van een wond, een verstuiking of een hersenschudding, werd bestreden met een duidelijke ontsteking en een temperatuurverhoging. Die hielp het immuunsysteem de menselijke afweercellen te activeren, de infectie te bestrijden met antilichamen en de ontsteking te boven te komen.

Gezond zijn = immuunsysteem actief en de homeostase keert terug na een uitdaging.
Gezondheid heeft dus alles te maken met het evenwicht tussen de hormonen die of door het sympathisch, of door het parasympathisch deel van het vegetatief zenuwstelsel worden aangestuurd. Afhankelijk van de veerkracht van het immuunsysteem kunnen er na een uitdaging twee dingen gebeuren (dat laatste geldt dus ook bij de vecht/vluchtreactie): de patiënt gaat er onderdoor of de patiënt komt er bovenop. In het laatste geval wordt de balans tussen hormonen (de homeostase) in het lichaam hersteld en de rust keert weer. Daarbij worden de hormonen van het parasympathisch zenuwstelsel weer ingeschakeld, die lichaamsprocessen besturen zoals regeneratie en groei en waarbij ook voortplanting mogelijk wordt gemaakt.
Detox
Bij chronisch zieken blijft het sympathisch zenuwstelsel echter voortdurend aktief. Aan de uitdaging van het immuunsysteem komt geen einde, wanneer het door een toenemend aantal omgevingsfactoren continu wordt gealarmeerd over stoffen die ook in ons bloed terecht komen en daar als permanente bedreiging worden ervaren. Die blootstelling neemt nog eens scherp toe met het lek raken van de darmen (zie verderop), wordt gevolgd door een verhoging van de ontstekingsgevoeligheid overal in het lichaam en is, wanneer we naar de betrokken stoffen kijken, terug te voeren op:
 1. de toenemende milieuverontreiniging die industriële processen over de volle breedte met zich meebrengen (met chemie, straling, EMF en geluid),
 2. de industrialisering van de hele voedselproductieketen, te beginnen met de landbouw, waar een gebrek aan aandacht voor het functioneren van het bodemleven in relatie tot het klei/humuscomplex serieuze gevolgen heeft voor de hele voedselketen en dus ook voor de volksgezondheid. Het instorten van het klei/humuscomplex levert ernstige tekorten op aan spoorelementen, die van groot belang zijn als co-factor bij de vorming van secundaire plantenstoffen zoals enzymen door de plant. Dat uit zich in een verminderde vitaliteit en voedingswaarde (minder micronutriënten) van de geproduceerde voedselgewassen. De ontsporing van de voedselproductie vloeit dus voort uit:
  • onwetendheid over de voedende rol die het bodemleven speelt bij de opname van nutriënten door de plant en bij het onderhoud van het klei/humuscomplex,
  • onwetendheid over impact van bestrijdingsmiddelen en (niet te vergeten)
  • de invloed van bodemcompactie door zware landbouwmachines, op het functioneren van het zuurstofminnend bodemleven
 3. een verder verlies van micronutriënten tijdens fabrieksmatige bewerkingen van ons voedsel, zonder acht te slaan op het voortschrijdend verlies aan voedingswaarde dat het gevolg daarvan is, en
 4. de toevoeging van een keur aan additieven aan ons voedsel, welke niets meer te maken hebben met voedingswaarde, maar alles met houdbaarheid, transportgemak, en de verandering van geur en kleur.

Daardoor is een nieuwe categorie van niet-overdraagbare, CHRONISCHE ziekten ontstaan, heel ironisch ook wel 'beschavingsziekten' genoemd. Het sympatisch zenuwstelsel geeft daarin de controle NIET MEER uit handen, omdat het immuunsysteem voortdurend indringers tegenkomt die eerst onschadelijk gemaakt (lijken te) moeten worden. Dat heeft ook veel te maken met darmperforaties (zie de stippellijnen in de tekening, met dank aan o.a. landbouwbestrijdings-middelen). Daardoor komen stoffen in het bloed en de hersenen terecht die er niet thuishoren en oneigenlijke, onophoudelijke reacties van het immuunsysteem veroorzaken, zoals voedsel-intoleranties, -allergieën, of erger nog, auto-immuunziekten.

Dat het parasympathisch zenuwstelsel niet meer mee kan doen, heeft zijn gevolgen. Bij een chronische ziekte raakt het immuunsysteem permanent uit balans en raakt een deel van de cellen geïsoleerd van zijn omgeving. De homeostase keert dus niet meer terug en het lichaam kan niet meer terugkomen in de rusttoestand. Dit heeft ook gevolgen voor de hormonen die het endocriene systeem produceert. Op den duur gaat die productie haperingen vertonen, te beginnen met het basis-hormoon pregnanalon, waarvan veel belangrijke (geslachts)-hormonen zijn afgeleid. Ook de voortplanting gaat dus haperen! Het immuunsysteem maakt nu permanent overuren en het lichaam put zijn vitale organen langzaam uit, waarbij met name lever, hart, nieren en alvleesklier het moeten ontgelden. Het kan zelfs uitlopen op vernietiging van de eigen organen, zoals de pancreas, schildklier, lever en nieren en uiteindelijk op de totale uitputting van het immuunsysteem.

Niet alleen omgevingsfactoren, maar ook stress belasten ons immuunsysteem zwaar
Tegen deze permanente overbelasting blijkt het menselijk organisme slecht opgewassen te zijn, al komt dat vaak na 3 generaties pas goed aan het licht, omdat de gevolgen zich langzaam opstapelen in het DNA en niet 1, 2, 3 zichtbaar worden. Om te beginnen krijgt het (ongeboren) kind van de moeder al een (virtueel) rugzakje mee, waarin nog wel eens erfstukken zitten zoals lood, kwik, cadmium en tegenwoordig ook glyfosaat. Die komen vrij uit de botstructuur van de moeder gedurende haar zwangerschap, als zij blootgesteld is (geweest) aan dergelijke belastende stoffen. Verder geeft zij haar kind genen door die zijn ingeschakeld door gifstoffen in haar omgeving, terwijl dat voorheen niet het geval was. In het leven dat volgt, voegt het kind daar nog eens zijn eigen milieubelasting aan toe, evenals de stress van toenemende prestatiedruk. Bijgevolg raakt de productie van het hormoon cortisol langdurig verhoogd en stijgt dus ook de vraag naar cholesterol, het basis-ingrediënt waaruit cortisol wordt gemaakt. Nu beginnen de moeilijkheden pas goed.

Lees meer over gezondheid, stress en het Westerse eetpatroon: fast food
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Ontgiften is een kunst

'Laat voedsel uw medicijn en medicijn uw voedsel zijn' Een uitspraak van Hippocrates Hippocrates
Na 24 eeuwen is Hippocrates' uitspraak nog even actueel als altijd, omdat de schappen in onze reguliere supermarkten vol liggen met mooi verpakte, maar kale calorieën. We hebben het hier over de combinatie van geraffineerde koolhydraten en naar verhouding veel te veel eiwitten en vetten, waarvan vooral de transvetten nog eens extra schadelijk zijn omdat ze niet goed verteren en toxisch worden. Vetten zetten zo onze glucosehuishouding op zijn kop door de cellen ongevoelig te maken voor insuline, wat weer leidt
 • tot glucosepieken in het bloed,
 • tot uitputting van de pancreas en
 • tot ontstekingen in de bloedvaten.
Het uiteindelijk resultaat: allerlei chronische aandoeningen!


'Elke ziekte vindt zijn oorsprong in de darmen' is nog zo'n uitspraak van Hippocrates die er niet om liegt.

PECH VOOR DE PANCREAS: diabetes begint altijd met structureel te veel calorieën op het bord. In een Westerse omgeving gebeurt dat heel makkelijk, vooral met fast food in de buurt.

Bij een teveel aan calorieën in ons voedsel zijn het de VETTEN EN EIWITTEN die als eerste door het lichaam worden opgeslagen, omdat vooral vetten de meeste calorieën leveren en de opslag van vetten dus ook het meest effectief is bij het terugdringen van een calorieënoverschot.

ECHTER: als de opslagcellen vol raken hebben we een probleem. Dan wordt overtollig vet opgeslagen in de gewone cellen van lever en spieren en kunnen eiwitten niet meer terecht in de wanden van kleine bloedvaten. Dan gaan er dus een paar dingen fout lopen.

De overtollige eiwitten creëren hart- en vaatziekten, door verstopping van bloedvaten.

De (adipose) vetcellen gaan uit elkaar barsten en nu worden gewone cellen overvoerd met vetten, wat ze insuline-resistent maakt. Daardoor kunnen cellen geen glucose meer opnemen uit het bloed, -> de glucose-waarde in het bloed stijgt!


INSULINE-RECEPTOREN, die in de celwand de OPNAME VAN GLUCOSE regelen, reageren niet meer op insuline door de opslag van vetten in de cel. Dat is PECH VOOR DE PANCREAS, want die gaat meer insuline produceren, zonder veel effect op de hoeveelheid glucose in het bloed!

Diabetes type 2 is dus slechts een SYMPTOOM van toenemende insuline-resistentie van de cellen en dat kan verholpen worden door de overtollige vetten te verbranden en hun aandeel in het caloriegebruik verder te beperken, tot 15% max.

Lichaamsbeweging activeert naast vetverbranding ook de vorming van BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), dat 3 dingen doet: nieuwe hersencellen aanmaken die door het stresshormoon cortisol werden vernietigd, de verbindingen tussen hersencellen verbeteren (geheugenherstel!) en de hersenen regenereren door neurotransmitters zoals dopamine, serotonine en anandomide aan te maken. Dat is beter dan anti-depressiva slikken voor BDNF, met alle bijwerkingen in de bijsluiter!

De gevaren van:
lood + kwik + arseen + cadmium + glyfosaat

Een recent CDC-onderzoek toonde aan dat 95% van alle babyvoeding in de VS minimaal 1 van bovenstaande zware metalen bevat. Dit terwijl de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention verklaren dat geen enkel niveau van metaalverontreiniging voor kinderen veilig genoeg is; zelfs minieme hoeveelheden van deze metalen kunnen al hun weerslag hebben op het IQ, de resultaten op school, de concentratie en de aandachtsboog. Zie ook aapsonline.orgBiotoxines en ontstekingen
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring